Informace pro zákazníky obchodu Applias.cz

1. Prodej zboží a akceptace Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

1.1. Prodávající garantuje platnost ceny, která je u zboží uvedena v případě, že je potřebný počet kusů pro objednávku Kupujícího skladem. Zda je produkt skladem a v jakém množství, může Kupující zjistit na kartě každého produktu.

1.2. V případě, že předmětný produkt není skladem, může dojít ke změně jeho ceny i po vytvoření objednávky Kupujícím. O případné změně ceny objednaného zboží Kupujícího informuje telefonicky či mailem a čeká na jeho souhlas s navrhovanou změnou. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit v případě, že objednané zboží není dlouhodobě skladem či Kupující nesouhlasí s novou cenou produktu, příp. na oznámení Prodávajícího o změně ceny nereaguje. O zrušení objednávky Kupujícího informuje mailem.

1.3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout akceptaci Kupní smlouvy v případě, že eviduje na zákaznickém účtu Kupujícího v předchozím období skutečnosti, které jej vedou k závěru, že Uživatel porušil Obchodní podmínky obchodu a svým jednáním v minulosti poškodil Prodávajícího.

2. Zrušení kupní smlouvy a nepřevzetí zboží ze strany Kupujícího

2.1. Prodávající umožňuje Kupujícímu jednostranně zrušit platnou Kupní smlouvu kdykoliv před odesláním zboží bez sankcí, pokud nebylo dohodnuto jinak. O tomto záměru musí Kupující Prodávajícího včas informovat telefonicky, chatem nebo mailem a zkontrolovat, že obdrží mailovou informaci o zrušení objednávky z obchodu. Obdržením takové informace se objednávka považuje za zrušenou.

2.2. V případě, že ke zrušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího dojde až po expedici zboží, tedy po okamžiku, kdy Prodávající odešle Kupujícímu email o odeslání zboží, již dojde k doručování zboží. Prodávající naúčtuje kupujícímu poplatek za marnou dopravu ve výši reálné ceny přepravného, které za tuto službu uhradil. Stejná situace nastane i v případě, že dojde ke zrušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího marným doručením zboží. Jedná se o situace, kdy Kupující nepřevezme nebo odmítne převzít zboží, případně neposkytne potřebnou součinnost k doručení či vyzvednutí zásilky. 

Výše účtovaného marného přepravného nemusí odpovídat ceně přepravného na Kupní smlouvě ze dvou důvodů:

a) Někteří přepravci účtují poplatek za doručení nepřevzatého zboží zpět Prodávajícímu.

b) Výše přepravného je regulována dle hodnoty objednávky a při vyšší ceně zboží může být cena přepravného Prodávajícím snížena nebo služba poskytnuta zdarma. Při porušení Kupní smlouvy ze strany Kupujícího se zamýšlené podmínky z konfigurace nabídky při prodeji zboží výrazně změní. Při nabídce cen zboží a služeb pro vytvoření objednávka Kupujícím Prodávající předpokládá, že Kupující své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy dodrží.

2.3. V případě nepřevzetí zboží zaslaného Kupujícímu na dobírku na základě uzavřené kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury, umístěné na webové adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci. Tento krok je nutný zejména k ochraně životního prostředí, neboť zbytečným používáním balícího materiálu a zbytečnou jízdou na adresu kupujícího či na výdejní místo dochází k nedůvodnému poškozování životního prostředí. Eshop Applias.cz se uchází o zařazení do kategorie Udržitelný eshop a chce se chovat odpovědně k budoucím generacím obyvatel naší planety.

3. Prodej speciálního zboží 

3.1. Obchod Applias.cz nabízí také zboží, které vyžaduje speciální zacházení. Jedná se zejména o elektrické či plynové spotřebiče a náhradní díly do spotřebičů a jiného technického zařízení. Instalací tohoto zboží je nezbytné pověřit osoby, které mají k takové práci odbornou kvalifikaci a způsobilost. V případě reklamace zboží, které vyžaduje takové speciální zacházení, je povinností Kupujícího doložit doklad o montáži produktu příslušným odborníkem nebo pověřenou organizací. Bez doložení tohoto dokumentu bude reklamace Prodávajícím zamítnuta.

3.2. Technicky náročné náhradní díly může v obchodě Applias.cz zakoupit jen Firma či Podnikatel, z prodeje tohoto zboží jsou vyloučeni Spotřebitelé. Zboží je v obchodě výrazně označeno a pro jeho nákup je nezbytné zadat při objednávce IČ firmy. Na splnění této podmínky nemá žádný vliv skutečnost, zda je uvedené IČ validní či odpovídá ostatním uvedeným údajům v adresáři. Prodávající má za to, že pokud je vyplněn jakýmkoliv způsobem údaj IČ, není Kupujícím Spotřebitel.

4. Návody k obsluze a montáži zakoupeného zboží

4.1. Prodávané zboží obsahuje návod k použití, pokud se jedná o samostatně funkční celek.

4.2. Pro náhradní díly a příslušenství poskytuje Prodávající návod pro použití, příp. instalaci zboží jen v případě, že charakter takového zboží obecně nevyžaduje pro instalaci či montáž nutnost objednat pro takovou činnost kvalifikovanou osobu, která uvedení do provozu provede. Tato osoba návod pro použití či instalaci produktu obvykle nepotřebuje, neboť absolvovala potřebná školení a má přístup k potřebným servisním informacím.

4.3. Kupující může požádat o návod či verbální podporu k instalaci zboží, zakoupeného v tomto obchodě, na mailové adrese servis@applias.cz, ale obchod je poskytne jen v případě, kdy budou splněny podmínky dle bodu č. 4.2. Zároveň nesmí dojít k situaci, kdy bude ohroženo zdraví či život pracovníků, kteří tuto práci provádí.

5. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím

5.1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, kde je předmětem závazku koupě zboží, ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy zboží převzal od přepravce nebo jej vyzvedl na výdejním místě.

5.2. Doručené zboží si Spotřebitel může prohlédnout a vyzkoušet v klidu domova tak, jako by to udělal na kamenné prodejně v případě, že by zboží kupoval tam. Pokud zboží nevyhovuje, může jej vrátit zpět do eshopu. Poštovné při úkonu Odstoupení od Kupní smlouvy hradí Kupující. Termín „prohlédnout a vyzkoušet“ zahrnuje všechny úkony, které by bylo možné učinit v kamenné prodejně při výběru zboží. K těmto úkonům rozhodně nepatří výměna náhradního dílu ve spotřebiči nebo užívání produktu k účelu, pro který je určen.

5.3. V případě, že je zboží mezitím použito či používáno, dojde ke snížení jeho hodnoty, za kterou nese Spotřebitel odpovědnost. Prodávající si započte částku, o kterou se hodnota zboží snížila v důsledku jeho použití či používání. V některých případech může klesnout hodnota zboží až na nulu.

5.4. Je vhodné, aby Spotřebitel vrátil zboží ve stejném obalu, jako je obdržel, a včetně veškerého příslušenství. V opačném případě Prodávající chybějící obal a příslušenství doplní a započte si částku, kterou k tomu vynaložil.

5.5. Jestliže je Kupujícím Podnikatel nebo Firma, odstoupení od Kupní smlouvy není možné. Prodávající může odkoupit zakoupené zboží od Podnikatele zpět, ale započte si všechny náklady, které mu tím vzniknou. Prodávající také může nabídku podnikatele odmítnout.

5.6. Odstoupení od Kupní smlouvy dále není obecně možné u tohoto zboží:

a) Chemické a čistící prostředky

b) Zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačové programy v zapečetěném obalu, paměťové nosiče či prvky obsahující jakýkoliv software

c) Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů nelze vrátit do prodeje

6. Platnost Obchodních podmínek obchodu

6.1. Uvedené Obchodní podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem a platné pro Spotřebitele i Podnikatele. V případě, že bude zjištěno, že některá část těchto Obchodních podmínek je v rozporu s Občanským zákoníkem, platí ustanovení Občanského zákoníku. Takové zjištění v žádném případě neruší platnost ostatních částí Obchodních podmínek, ale jen konkrétního ustanovení.

7. Informace pro Firmy a Podnikatele
V případě, že bude v objednávce vyplněno IČ Kupujícího, není Kupujícím Spotřebitel, ale Firma či Podnikatel. Na takový nákup se Obchodní podmínky obchodu (článek 3 a 5) vztahují jen v omezeném rozsahu tak, jak je v nich uvedeno.